Vừa qua, BHXH Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 481/KH-BHXH ngày 17/02/2017 về Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành BHXH năm 2017 nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành…

Kế hoạch đồng thời nhằm nâng cao ý thức chủ động nghiên cứu, học tập của công chức, viên chức trong Ngành về pháp luật; phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho công chức, viên chức ngành BHXH cũng như các đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN qua đó nâng cao ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật…

BHXH Việt Nam yêu cầu cần bám sát nội dung, yêu cầu trong các văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ Tư pháp về phổ biến, giáo dục pháp luật và các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành năm 2017. Gắn hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho tổ chức, cá nhân tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN. Thực hiện thường xuyên, liên tục, và được xây dựng trong chương trình công tác của cơ quan BHXH các cấp. Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật cần cụ thể, dễ hiểu, hình thức phong phú, đa dạng phù hợp với từng đối tượng.

Trọng tâm là phổ biến, giáo dục một số văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực năm 2016-2017, trong đó tập trung vào Luật Thống kê; Nghị định số 21/2016/NĐ-CP ngày 31/03/2016 quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN; Luật Tố tụng hành chính; Luật BHXH năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật BHYT sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật Việc làm; Luật An toàn vệ sinh lao động. Tiếp tục thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Luật Phòng chống tham nhũng. Tổ chức triển khai thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy định chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN và kết quả cải cách thủ tục hành chính của Ngành theo Nghị quyết số 19 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia…; phổ biến, tuyên truyền các quy định, chế độ chính sách của Nhà nước, của Ngành về BHXH, BHYT, BHTN cho tổ chức, cá nhân…/.


PV