BHXH Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 519/KH-BHXH về việc tổ chức thực hiện Nghị định 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Theo đó, BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc và BHXH các địa phương quán triệt và thực hiện Nghị định 166 đến toàn thể CCVC; tuyên truyền có hiệu quả đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân; xây dựng cơ sở dữ liệu về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tập trung toàn Ngành; kết nối thông tin, dữ liệu với các cơ quan, tổ chức liên quan để thực hiện giao dịch điện tử.

Việc thực hiện GDĐT giúp tạo thuận lợi cho các cơ quan, cá nhân

Đồng thời, đảm bảo cơ sở hạ tầng CNTT đáp ứng việc giao dịch điện tử giữa cơ quan BHXH với các cơ quan, tổ chức, cá nhân và giữa cơ quan BHXH với tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN; công khai, minh bạch các quy định của cơ quan BHXH về hồ sơ, quy trình giao dịch điện tử lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố cần xác định cụ thể nội dung công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, thời gian hoàn thành việc triển khai thực hiện Nghị định 166/2016/NĐ-CP.

Cũng theo kế hoạch, BHXH Việt Nam giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị trực thuộc và BHXH các địa phương. Cụ thể: Vụ Pháp chế chủ trì xây dựng quy trình giao dịch điện tử; nghiên cứu sửa đổi Quyết định số 540/QĐ- BHXH ngày 20/4/2015 về việc ban hành mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ I-VAN và Quyết định số 763/QĐ-BHXH ngày 10/7/2015 ban hành quy định về hồ sơ, thủ tục, quy trình đăng ký cung cấp dịch vụ I-VAN. Trung tâm CNTT chủ trì xây dựng Quyết định ban hành tài liệu đặc tả khuôn dạng hồ sơ và chuẩn trao đổi dữ liệu giữa tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN và BHXH Việt Nam; triển khai ứng dụng chữ ký số và mã xác thực cá nhân trong thực hiện giao dịch điện tử tất cả các lĩnh vực. Đồng thời, Trung tâm CNTT cũng cần hoàn thiện hạ tầng CNTT (mạng máy tính, máy chủ, máy trạm, phần mềm, an ninh mạng), đảm bảo cung cấp dịch vụ thông suốt và an toàn cho nội bộ Ngành và tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử; thẩm định hồ sơ đề nghị ký kết hợp đồng dịch vụ I-VAN với các tổ chức cung cấp dịch vụ; theo dõi việc thực hiện hợp đồng đã ký với các tổ chức I-VAN.

BHXH các tỉnh, thành phố tiến hành xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện giao dịch điện tử theo kế hoạch của BHXH Việt Nam; tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy trình giao dịch điện tử cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; tiếp nhận, giải quyết hồ sơ giao dịch điện tử và trả kết quả theo đúng quy định; phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương trong việc chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu; tuyên truyền, hướng dẫn về giao dịch điện tử cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân; tổ chức thực hiện tốt công tác hậu kiểm, phát hiện, khắc phục hạn chế, rủi ro và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

Để triển khai và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố thường xuyên báo cáo tình hình (3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và 1 năm) về Vụ Pháp chế bằng văn bản và qua hộp thư điện tử banphapche@vss.gov.vn.

Cũng theo BHXH Việt Nam, việc tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí thực hiện TTHC, tạo thuận lợi tối đa cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khi tham gia giao dịch. Đồng thời, giúp toàn Ngành phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành việc xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu điện tử về quản lý BHXH và sổ BHXH sẽ được thay thế bằng thẻ BHXH.

V.Thu