Giám đốc:       Ngô Chí Dũng               Điện thoại: 0280.3.857.308

Các Phó giám đốc: Nguyễn Thị Hương Liên   Điện thoại:

                                Nguyễn Hồng Trường  Điện thoại: 0280.3.851.229