Một số bạn đọc hỏi: Trong trường hợp NLĐ bị ốm, phải nằm viện điều trị khi đang nghỉ phép năm, NLĐ có được thanh toán chế độ ốm đau như lúc đang đi làm không?

Trả lời:

Điều 25 Luật BHXH quy định về điều kiện hưởng chế độ ốm đau: Bị ốm đau, tai nạn mà không phải là TNLĐ phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở KCB có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.

Khoản 4, Điều 4 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ LĐ-TB&XH quy  định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc hướng dẫn về thời gian hưởng chế độ ốm đau như sau:  Trường hợp NLĐ bị ốm đau, tai nạn mà không phải là TNLĐ trong thời gian đang nghỉ phép hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương theo quy định của pháp luật lao động thì thời gian ốm đau, tai nạn trùng với thời gian nghỉ phép hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương không được tính hưởng trợ cấp ốm đau; thời gian nghỉ việc do bị ốm đau, tai nạn ngoài thời gian nghỉ phép hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương được tính hưởng chế độ ốm đau theo quy định.

BBT