Một số bạn đọc hỏi: Hiện nay, nhiệm vụ, quyền hạn của BHXH Việt Nam và của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam trong việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BH thất nghiệp, BHYT được quy định thế nào?

Trả lời:

Vấn đề bạn hỏi đã được quy định cụ thể tại Điều 5 và Điều 6 Nghị định số 21/2016/NĐ-CP ngày 31/3/2016 của Chính phủ ban hành quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BH thất nghiệp, BHYT của cơ quan BHXH.

- Điều 5 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của BHXH Việt Nam trong việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BH thất nghiệp, BHYT:

1. Hằng năm, căn cứ Định hướng chương trình thanh tra của Thanh tra Chính phủ, của các cơ quan quản lý nhà nước về BHXH, BH thất nghiệp, BHYT, BHXH Việt Nam xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BH thất nghiệp, BHYT; gửi kế hoạch thanh tra để báo cáo Thanh tra Chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước về BHXH, BH thất nghiệp, BHYT.

2. Thanh tra những vụ việc khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đóng BHXH, BH thất nghiệp, BHYT hoặc khi được người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước về BHXH, BH thất nghiệp, BHYT giao.

3. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra của BHXH Việt Nam và BHXH cấp tỉnh.

4. Tổng hợp, báo cáo kết quả công tác thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BH thất nghiệp, BHYT theo quy định của pháp luật thanh tra với các cơ quan quản lý nhà nước về BHXH, BH thất nghiệp, BHYT.

5. Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

- Điều 6 Nghị định 21/2016 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam trong việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BH thất nghiệp, BHYT:

1. Lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan quản lý nhà nước về BHXH, BH thất nghiệp, BHYT về hoạt động thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BH thất nghiệp, BHYT theo quy định tại Nghị định này.

2. Quyết định thanh tra theo kế hoạch hoặc theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định này và thành lập Đoàn thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BH thất nghiệp, BHYT.

3. Kiến nghị các cơ quan quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định này xử lý việc chồng chéo về đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra về đóng BHXH, BH thất nghiệp, BHYT.

4. Kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định pháp luật phù hợp với yêu cầu quản lý về BHXH, BH thất nghiệp, BHYT và đình chỉ hoặc hủy bỏ các quy định trái pháp luật phát hiện qua công tác thanh tra.

5. Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

BBT