Sunday
Jul 05th

Hướng dẫn thủ tục hồ sơ Thu theo QĐ số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011

Email In PDF.
 

1. Hồ sơ mới tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc.

Thủ tục hồ sơ:

- Bản sao QĐ thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký KD, Giấy phép hoạt động.

- Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011) (02 bản)

- Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu A01-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011)

- 2 ảnh màu 3x4

- Văn bản đăng ký phương thức đóng của đơn vị (Mẫu D01b-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011) kèm phương án sản xuất, kinh doanh  của đơn vị đối với đơn vị được đang ký đóng theo quý hoặc 6tháng 1lần.

- Giấy XN thời gian đóng BHTN chưa hưởng BHTN do cơ quan BHXH cấp (nếu có).

- Giấy tờ liên quan (để hưởng quyền lợi BHYT cao hơn).

Số lượng: 01 bộ.

2. Đối tượng chỉ tham gia BHXH bắt buộc.

Thủ tục hồ sơ:

1. Đơn vị đóng cho người lao động:

- 02 bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011).

- Sổ BHXH.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2. Thân nhân của người lao động chết tự đóng cho cơ quan BHXH nơi cư trú.

- Sổ BHXH.

- Đơn đề nghị của thân nhân người lao động (Mẫu D01-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

3. Người lao động có thời hạn ở nước ngoài tự đăng ký đóng BHXH.

- Đơn đề nghị của người lao động (Mẫu D01-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011).

- Bản sao hợp đồng lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài hoặc hợp đồng được gia hạn hoặc hợp đồng được ký mới ngay tại nước tiếp nhận lao động.

- Sổ BHXH.

Số lượng: 01 bộ.

3. Hồ sơ mới chỉ tham gia BHYT bắt buộc.

Thủ tục hồ sơ:

- Danh sách đối tượng tham gia BHYT bắt buộc (Mẫu D03-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011)

- Giấy tờ chứng minh với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn

- Giấy xác nhận hiến bộ phận cơ thể.

Số lượng: 01 bộ.

4. Báo tăng lao động.

Thủ tục hồ sơ:

- 02 bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011)

- Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu A01-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011)

- 02 ảnh 3x4cm

- Giấy xác nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng BHTN do cơ quan BHXH nơi giải quyết BHXH một lần.

- Giấy tờ liên quan (để hưởng quyền lợi BHYT cao hơn).

Số lượng: 01 bộ.

5. Báo giảm lao động và xác nhận sổ.

Thủ tục hồ sơ:

- Văn bản đề nghị (Mẫu D01b-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011)

- 02 bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011)

- Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, thuyên chuyển., nghỉ việc hưởng chế độ hoặc hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc vừa hết thời hạn.

- Sổ BHXH

- Thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng (trừ trường hợp chết)

Số lượng: 01 bộ.

6. Thay đổi mức đóng, điều kiện đóng, căn cứ đóng.

Thủ tục hồ sơ:

- 02 bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011)

- Bản sao quyết định về tiền lương hoặc hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc tương ứng thời gian đề nghị điều chỉnh

Số lượng: 01 bộ.

7. Đơn vị thay đổi pháp nhân, chủ quyền sở hữu, sáp nhập.

Thủ tục hồ sơ:

- Văn bản đề nghị (Mẫu D01b-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011)

- 02 bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011)

- Quyết định hoặc văn bản về việc thay đổi pháp nhân, chuyển quyền sở hữu, sáp nhập.

- Sổ BHXH

Số lượng: 01 bộ.

8. Đơn vị bị giải thể, phá sản, chấm dứt hợp đồng.

Thủ tục hồ sơ:

- Văn bản đề nghị (Mẫu D01b-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011)

- 02 bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011)

- Quyết định hoặc văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động.

- Sổ BHXH.

- Thẻ BHYT còn hạn sử dụng.

Số lượng: 01 bộ.

9. Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất.

Thủ tục hồ sơ:

- Văn bản đề nghị (Mẫu D01b-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011)

- 02 bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011)

- Quyết định tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất của Thủ tướng Chính Phủ

- Quyết định tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thường binh và Xã hội;

- Quyết định tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội cấp tỉnh.

- Sổ BHXH.

Số lượng: 01 bộ.

10. Truy thu do vi phạm pháp luật.

Thủ tục hồ sơ:

- Văn bản đề nghị (Mẫu D01b-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011)

- 02 bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011)

- Bảng thanh toán tiền lương, tiền công của đơn vị tương ứng thời gian truy thu

- Biên bản và quyết định xử lý vi phạm hành chính về BHXH, BHYT, BHTN của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

- Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu A01-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011)

- 02 ảnh 3x4cm

- Giấy xác nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng BHTN do cơ quan BHXH nơi giải quyết BHXH một lần.

- Giấy tờ liên quan (để hưởng quyền lợi BHYT cao hơn).

- Sổ BHXH.

11. Truy Thu do thay đổi mức đóng.

Thủ tục hồ sơ:

- Văn bản đề nghị (Mẫu D01b-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011)

- 02 bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011).

- Bản sao quyết định về tiền lương hoặc hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc tương ứng thời gian đề nghị điều chỉnh.

Số lượng: 01 bộ.

12. Truy thu đối với người lao động có thời hạn ở nước ngoài sau khi về nước.

- Đơn đề nghị của người lao động (Mẫu D01-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011).

- Bản sao hợp đồng lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, hợp đồng lao động được gia hạn hoặc được ký mới ngay tại .

- Sổ BHXH.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

13. Hoàn trả bắt buộc.

Thủ tục hồ sơ:

- Văn bản đề nghị (Mẫu D01b-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011)

- 02 bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011)

- Bản sao quyết định hoặc văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động.

- Sổ BHXH

- Thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng  (trừ trường hợp chết)

Số lượng: 01 bộ.

14. Điểu chỉnh số liệu đã thu BHXH, BHYT, BHTN.

- Văn bản của đơn vị đề nghị điều chỉnh (Mẫu D01b-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011)

- Chứng từ chuyển tiền, thông báo thu của kỳ có liên quan (bản chính)

Số lượng: 01 bộ.

15. Hồ sơ tham gia BHXH tự nguyện.

Thủ tục hồ sơ:

- Tờ khai tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu A02-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 )

- 2 ảnh 3x4

- Sổ BHXH

- Đơn đề nghị thay đổi mức đóng, phương thức đóng (Mẫu D01-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011)

Số lượng: 01 bộ.

16.  Hồ sơ tham gia BHYT tự nguyện.

Thủ tục hồ sơ:

- Tờ khai tham gia BHYT tự nguyện (Mẫu A03-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011)

- Bảo sao hộ khẩu hoặc Giấy đăng ký tạm trú theo hộ gia đình

- Bản sao giấy tờ hưởng quyền lợi cao hơn

- Đơn đề nghị (truy giảm Mẫu D01-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011)

- Thẻ BHYT (truy giảm).

Số lượng: 01 bộ.

 (Trích nguồn từ địa chỉ: http://bhxhhn.com.vn/Phong1cua.asp?inhc=366)

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 05 Tháng 10 2012 07:49 )  

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CẦN ĐỌC

- Luật BHYT sửa đổi 2014    - Nghị định 105-2014    - Quyết định số 1208/QĐ-TTg QĐ Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế giai đoạn 2012-2015    - Công văn 3320/BYT-KHTC V/v: Phê duyệt và thanh toán mức thu viện phí của các dịch vụ chụp X-quang với chất cản quang.    - Quyết định số 34/2012/QĐ-TTg Quy định hệ số điều chỉnh tiền lương tối thiểu tăng thêm so với mức lương tối thiểu chung đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ    - Quyết định số 2962/QĐ-BYT Về việc ban hành Quy định tạm thời về các tài liệu cần cung cấp để công bố các danh mục thuộc biệt dược gốc, thuốc tương đương điều trị với thuộc biệt dược gốc, thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học    - Quyết định 11892/QLD-ĐK V/v đính chính quyết định cấp SĐK thuốc nước ngoài    - Quyết định số 601/QĐ-BNV Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức 2011-2012 theo nguyên tắc cạnh tranh    - Thông tư số 113/2012/TT-BTC V/v Quy định chi tiết về hoạt động đầu tư bảo toàn và tăng trưởng các quỹ bảo hiểm do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý    - Thông tư số 11/2012/TT-BYT V/v Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế   

TRA CỨU HỒ SƠ ĐÃ HƯỞNG BHXH MỘT LẦN

       

 

Liên kết website