Monday
Aug 03rd

Thông báo V/v cấp và quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Email In PDF.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường quản lý và tổ chức thực hiện các chính sách thuộc bảo hiểm xã hội (BHXH) tại Công văn số 1958/UBND-VX ngày 21/9/2012, để tăng cường công tác quản lý và cấp Giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH theo đúng quy định, BHXH tỉnh Thái Nguyên thông báo việc cấp và quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh như sau:

1. Kể từ ngày 01/11/2012 mẫu Giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH do BHXH tỉnh Thái Nguyên phát hành sẽ đóng dấu giáp lai giữa 02 phần mẫu giấy (các mẫu giấy không có dấu giáp lai được cấp kể từ ngày 01/11/2012 không còn giá trị thanh toán).

2. Các bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT) khi cấp Giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH phải ghi đầy đủ thông tin, ghi số quyển, số thứ tự, ký ghi rõ họ, tên bác sỹ đã đăng ký với cơ quan BHXH vào cả 02 phần Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH. Các bệnh viện, cơ sở KCB BHYT do BHXH tỉnh Thái Nguyên quyết toán kinh phí KCB BHYT đề nghị liên hệ với Phòng Hành chính - Tổng hợp BHXH tỉnh (điện thoại liên lạc: 0280.3.750.662); các bệnh viện, cơ sở KCB BHYT do BHXH huyện, thành phố, thị xã quyết toán kinh phí KCB BHYT đề nghị liên hệ với BHXH các huyện, thành, thị để được cung cấp Giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH theo giấy đề nghị.

3. Giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH phải được lưu lại phần cuống và được nộp lại về nơi đã cấp khi đề nghị cấp mới (giấy viết hỏng được gạch chéo và nộp theo cuống phiếu).

4. Các Giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH không do BHXH tỉnh Thái Nguyên phát hành, cấp giấy không đúng quy định đều không có giá trị để thanh toán.

Vậy, BHXH tỉnh Thái Nguyên thông báo đến các bệnh viện, cơ sở KCB trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên biết, phối hợp thực hiện./.

                                

   Nơi nhận:

-Đài PT-TH tỉnh;

-Báo Thái Nguyên;

-Giám đốc (báo cáo);

-Phòng CĐBHXH, phòng KT;

-Lưu: VT, TH.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 Đã Ký

 

Nguyễn Hồng Trường

 

 

 

Tải văn bản (.doc)

 

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 22 Tháng 11 2012 07:57 )  

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CẦN ĐỌC

- Luật BHYT sửa đổi 2014    - Nghị định 105-2014    - Quyết định số 1208/QĐ-TTg QĐ Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế giai đoạn 2012-2015    - Công văn 3320/BYT-KHTC V/v: Phê duyệt và thanh toán mức thu viện phí của các dịch vụ chụp X-quang với chất cản quang.    - Quyết định số 34/2012/QĐ-TTg Quy định hệ số điều chỉnh tiền lương tối thiểu tăng thêm so với mức lương tối thiểu chung đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ    - Quyết định số 2962/QĐ-BYT Về việc ban hành Quy định tạm thời về các tài liệu cần cung cấp để công bố các danh mục thuộc biệt dược gốc, thuốc tương đương điều trị với thuộc biệt dược gốc, thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học    - Quyết định 11892/QLD-ĐK V/v đính chính quyết định cấp SĐK thuốc nước ngoài    - Quyết định số 601/QĐ-BNV Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức 2011-2012 theo nguyên tắc cạnh tranh    - Thông tư số 113/2012/TT-BTC V/v Quy định chi tiết về hoạt động đầu tư bảo toàn và tăng trưởng các quỹ bảo hiểm do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý    - Thông tư số 11/2012/TT-BYT V/v Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế   

TRA CỨU HỒ SƠ ĐÃ HƯỞNG BHXH MỘT LẦN

       

 

Liên kết website